Møde med borgmesteren sep 2019

Referat af møder med Grundejerforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune, 2. 5. og 9. september 2019

Til stede var Borgmester Sofia Osmani, Chefsekretær Maiken Larsen

Fra Grundejerforeningerne var der et samlet fremmøde på 75 personer.

I det følgende er referatet, hvor der løende svares på de spørgsmål, der kom frem under møderne.

Emne Referat  
  Kommuneplanstrategi   Borgmesteren fortalte kort om den kommende kommuneplansstrategi for de næste 4 år. Fra torsdag den 5. september sendes kommuneplansstrategien i høring frem til den 31. oktober 2019. Borgmesteren opfordrede til, at man indsendte høringssvar med kommentarer og ideer. Kommuneplanstrategien går ikke ned i detaljerne, men beskæftiger sig med de overordnede rammer for den fremtidige udvikling af kommunen. Et nyt tema i strategien er en arkitekturpolitik og et fokus på bæredygtighed.   Det blev i den forbindelse nævnt, at der er nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om bæredygtighed, som er et udvalg hvor borgerrepræsentanter samarbejder med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen om at udarbejde en bæredygtighedsstrategi.      
  Budgetstatus   Borgmesteren orienterede om budgettet og kommunens økonomiske situation. Gennemgangen kan tillige ses på Det Grønne Områdes hjemmeside her   Borgmesteren opfordrer til at komme med høringssvar – især gode ideer til hvordan noget evt. kan gøres smartere.   Der blev efterspurgt flere ældre- og seniorboliger.    
  Grundejernes forpligtelser og kommunens tilsyn   Pjece: Der er lavet et trykt materiale, som blev udleveret på mødet. Borgmesteren opfordrer til, at kommenterer materialet eller komme man med forslag, hvis andre emner ønskes med. Materialet er vedlagt dette referat. hjemmeside her   Henvendelser til kommunen: GF-bestyrelserne giver udtryk for, bredt, at de gør meget ud af at kigge i egne områder om vedligehold bliver overholdt. Hvis dette ikke bliver overholdt, end ikke efter påtale fra bestyrelsen, indgives der til tider klage herom til kommunen. Der spørges til, hvad sker der med disse klager, da det opleves, at ”der ikke sker noget”   Borgmesteren har herefter bedt forvaltningen om uddybning og kan oplyse om flg. spørgsmål: Borgmesteren har på baggrund af ovenstående svar, bedt forvaltningen om at undersøge om det er muligt at føre statistik uden at det går væsentligt ud over sagsbehandlingstiden   Én fælles indgang: Der blev endnu engang ønsket én indgang til Kommunen for Grundejerforeningerne. Der arbejdes i øjeblikket på en helt konkret løsning for én indgang for Grundejerforeningsformænd. Denne vil blive meldt ud, så snart den er klar.   Det er et ønske fra Grundejerforeningerne, at grundejerforeningens bestyrelse har mulighed for at anmelde disse forhold til kommunen anonymt. Dette er ikke muligt, men flere grundejerforeninger har valgt at bruge ”TIP-Kommunen”, selvom denne ikke er beregnet til den type henvendelser. Fremover anbefales det at bruge den nye indgang til kommunen jf. ovenstående.     Servitutter og lokalplaner: Det er vigtigt med en konstruktiv dialog mellem grundejere og kommunen. Nogle servitutter er ikke længere aktuelle. Men der er også nogle ting der er lokalplanbestemt, og som skal overholdes. Grundejerforeningernes bestyrelser oplever til tider, at kulturen blandt borgere er, at det ikke er så vigtigt, hvorfor de kan have svært ved at håndhæve div. servitutter.   Der spørges til flg.:       Tip Kommunen – APP Appen kan downloades på telefon, eller man kan bruge kommunens hjemmeside her   Der blev udtrykt stor tilfredshed med appen og de muligheder den giver for at anmelde forhold rundt omkring i kommunen, ikke mindst fordi det er muligt at følge igangværende sager via kortvisning.  
  Status på ”vejsagen”   Møde med Transportministeren: Det første møde med Grundejerforeningerne var inden Borgmesterens møde med Transportministeren, hvorfor der var mulighed for at justere på det notat der var under udarbejdelse. To repræsentanter fra hhv. Gr.ejerforeningen Egegaardens haveby og Gr.ejerforeningen Egegaarden meldte sig til dette, hvorefter de blev inddraget i færdiggørelsen af notatet.   Problematikker vedr. ansvarsplacering for brønde, vandledninger, stikledninger ind til husene mv. blev nævnt. Borgmesteren fik tillige taget denne problematik op med Ministeren.   De sidste møder med Grundejerforeningerne var efter mødet med Ministeren, hvor Borgmesteren kunne fortælle, at det havde været et positivt og konstruktivt møde. Vedhæftet er kommunens eget referat fra mødet med transportministeren. Referatet er ikke godkendt af ministeriet endnu.   Selvom de ønskede lovændringer ikke fremgår af regeringens nylige offentliggjorte lovprogram, er det borgmesterens opfattelse, at ministeren på mødet var positivt indstillet på at se på mulighederne for at finde en løsning på problemstillingerne   Vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på private fællesveje: Borgmesteren orienterede om processen for de videre forløb for arbejdet med at etablere nye former for vedligeholdelsesordninger på private fællesveje. (fremgår ligeledes af materialet). Borgmesteren oplyser, at det er hensigten, at nye ordninger skal være frivillige at tilgå for Grundejerforeningerne.   Grundejerforeningerne var positive overfor en mulig fælles ordning, man kan tiltræde som grundejerforening på frivillig basis. Tidshorisonten for en sådan løsning er realistisk nok tidligst om 1½ års tid. Kommunen fortsætter med at evaluere de enkelte vejes tilstand frem imod overdragelse til grundejerne.   Der blev knytte flg. kommentarer og forslag fra de 4 møder, til det igangværende arbejde: på hjemmesiden, senest den fra 2018. Grundet vejsagen og arbejdet med opsigelse og overdragelse, ligger der ikke en ny rapport fra 2019.   Øvrige kommentarer og opmærksomhespunkter:    
  Evt.     Letbane Der blev spurgt til, hvordan det går med letbaneprojektet? Borgmesteren oplyste, at Teknik og Miljøudvalget følger nøje med og jævnligt drøfter, hvad der foregår. I sidste ende er det ikke kommunen, der bestemmer/tilrettelægger arbejdet, hvorfor vi heller ikke altid kan få de ønskede svar.   https://letbane.ltk.dk/ På Hovedstadens Letbanes hjemmeside kan man også følge byggeriet i Lyngby via dette link. Her er der også mulighed for at tilmelde sig HL’s infoservice.     Der spørges til, om kommunen fører tilsyn med byggeriet.   Parkering Der spørges til, om parkeringsordningen og P-vagterne spares væk.   Borgmesteren svarer, at P-vagterne ikke spares væk, men at de bliver reduceret. Kommunen kan ikke selv beholde de bødeindtægter, der indkommer, men skal aflevere disse til staten. Udgifter til ordningen må ikke fratrækkes, og derfor taber kommunen penge på P-kontrollen.   Der ytres ønske om, at der afholdes dialogmøder om parkeringsforhold for de grundejerforeninger, der bor på særligt belastede veje.   Regler er vedlagt pjecen samt ved link tidligere i dette referat.
  Evt. Virum:     Fjernvarme: Der spørges til hvordan det går mht. fjernvarme i Virum.   Forvaltningen er kommet med flg. svar: Kommunen og Vestforbrænding arbejder på at kunne tilbyde fjernvarme i de centrale dele af Virum/Sorgenfri. Det vil være de større byggerier og rækkehusbebyggelser med blokvarmecentraler som forhåbentlig kan tilbydes fjernvarme inden for en overskuelig årrække. Villaområderne ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at fjernvarmen kan komme ud til. Hele Virum/Sorgenfri i dag er udlagt til forsyning med naturgas. Varmeforsyningsloven stiller krav om positiv samfundsøkonomi, hvis et område skal konverteres fra naturgas til fjernvarme, og det er ikke muligt at påvise det i villaområderne på nuværende tidspunkt.   Yderligere spørgsmål om varmeforsyning kan rettes til Klima og Forsyning på varme@ltk.dk eller 4597 3861. Spørgsmål om fjernvarmetilslutning og priser kan rettes til Vestforbrænding på meh@vestfor.dk eller 4485 7183    
  Evt. Taarbæk   Vej: Der spørges til hvorfor vejprojektet stopper lige ved kroen og Taarbækhave i stedet for at gå hele vejen igennem.   Forvaltningen er kommet med flg. svar: Fortovet ud for Taarbækhave og Taarbæk Kro er bredt og er i god stand. Det vil sige, at det ikke er trafikfarligt. Det er derfor besluttet, at dette ikke skulle renoveres. Det er på den pågældende strækning således alene kørebanen, der er renoveret med nyt slidlag (asfalt) på hele strækningen. Endvidere kan det oplyses, at det på strækningen foran skolen ligeledes er besluttet, at de eksisterende forhold bevares.   Bygninger: Der blev spurgt til forskellige bygninger, og der er kommet flg. svar fra forvaltningen:     Det er ikke indtrykket, at huset er ved at forfalde. I foråret 2019 er der blevet udbedret pudsreparationer hvor tavler (det pudsede felt imellem bindingsværk) møder bindingsværk. Dette arbejde er lagt ind i planlagt vedligehold hvert forår, så der af flere omgange kommes hele husets facade igennem. Taget på huset er skiftet for 6 -7  år siden og burde holde 30 år endnu, men der skal udskiftes nogle træspåner i taget, ca. 20-25 stk. Vindskeder og pyntetræværk kan godt trænge til at blive malebehandlet og ligeså træværket ved den vest vendte trappe, da den står noget udsat af vind og vejr. Selve trappens trin skal muligvis gås efter. Selve bindingsværket er blevet repareret og oliebehandlet for ca. 6-7 år siden og kunne godt trænge til en ny olie behandling. Ved regnvejr slår jorden op omkring husets nedre del af facaden og dette kunne afhjælpes ved, at man får lagt en kant af løse sten rundt om huset. Dette er almene vedligeholdelses arbejder som tages løbende og lægges ind i den planlagte vedligehold af huset i forhold til hvor meget økonomi, der er afsat til vedligehold af huset. Derfor foregår det etapevis, så nogle år er det murværk og andre år er det træværk osv, men huset står ikke og forfalder.   Indvendigt fremstår huset slidt, men ikke faldefærdigt. Bindesbøllhus er et fredet hus, som gør, at vedligehold ikke altid er lige nemt at håndtere. Der er ikke modtaget nogen henvendelser med ønske om vedligeholdelsesarbejde fra brugere af huset. I stueetagen bor hjemmeplejen. Der er planlagt brugermøde med lederen af hjemmeplejen den 31. oktober, her vil vi tale om deres vedligeholdelsesønsker for Bindesbøllhus. På 1. sal er der et lokale med tilhørende køkken. Lokalet bliver brugt af nogle foreninger, samt som forsamlingslokale for beboerne i ældreboligerne. Der er et relativt højt slid på dette lokale.    
  Evt. Hjortekær   Afkørselsrampe ved Rævehøjvej: Der er forskellige ønsker til, om afkørslen skal etableres eller ej, men fælles er, at hvis den skal etableres, ønsker grundejerforeningerne at være med i processen.   Dette ønske er videregivet til forvaltningen.   Støjhandlingsplan: Der stilles spørgsmålstegn ved de støjmålinger der er beregnet. Vejdirektorates beregninger viser andre resultater end dem Cowi. Grundejerforeningerne vil komme med en skriftlig henvendelse herom til forvaltningen.   Forvaltningen er orienteret om dette.   NOVO: Der spørges til, hvor højt Novo’s læringscenter bliver.   Forvaltningen svarer, at selve bygningen har en højde på lige knap 10 meter.   Træ-politik: Borgmesteren henviser til en træ-politik, i forhold til at genetablere / udskifte træer i kommunen. Der er et ønske om, at kommunens træpolitik kommer med ud med referatet.   Forvaltningen har flg. kommentar: Træstrategien, (vedlagt) vedtaget af Kommunalbestyrelsen pkt. 26 den 3.3.2016, er iværksat og udført og i tillæg til, er der vedtaget en Hensigtserklæringen (nedenstående) på Kommunalbestyrelsesmøde 29. maj 2019.
”Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse
af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et
årligt træregnskab for plantede og fældede træer”
 
This entry was posted in Orientering. Bookmark the permalink.

Comments are closed.