Bredeparkens Grundejerforening

Referat fra Generalforsamling 14. april 2004

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkommende forslag
 5. Budget 2004
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Eventuelt

Tilstede

Lyngtoften: 4, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Havretoften: 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33

Bygtoften:   10, 18

Bestyrelse:   Henrik Finsen (Ha 6), Thomas Schou (Ha 5), Kirsten Baumann (Ha 3), Tina Frich
(By 4)

Allan Rosenkilde (Ly 11), Michael S Christensen (By 15)

Valg af dirigent og referent

Tina Frich (By 4) blev valgt som dirigent og Michael S Christensen (By 15) blev valgt som referent.

Dirigenten indledte mødet med at beklage at indkaldelsen ikke var sendt ud i tide, og at mødet afholdes for sent i henhold til vedtægterne – det var ingen indvendinger mod dette.

Bestyrelsen årsberetning

Stille år for bestyrelsen. Der er blevet afhold 4 bestyrelsesmøder, en markvandring og projektgrupperne har arbejdet med løsninger på udstående fra sidste generelforsamling. I forbindelsen med bestyrelsesmøderne er ”Logbogen” blevet genindført så alle har mulighed for at se hvad bestyrelsen arbejder med.

Mål 2003/2004

Etablering af Internetside – få siden op og køre.

Status – Hvor står vi nu? Hvad mangler vi så for at være oppe og køre?

Målet med internetsiden er værditilførelse for beboerne i kvarteret gennem nemt og tilgængeligt af få information om generelle og specifikt ting vedr. Bredeparkens grundejerforening. Ideen er også at internetside kan fungere som interaktivt kommunikation med bestyrelsen (ansøgninger, klagesager, gode ideer ect.).

I år blev der vist billeder fra hjemmesiden, som nu fungerer: www. bredeparken.dk

Bestyrelse blev kritiseret for at internetside er kommet sent i gang, men dette skyldes til dels tekniske problemer samt mangle på ressourcer. For at forbedre Internetsiden meldt Ingemarie (Ha 29) at tage billeder til hjemmeside og Jalte (Ha 15) vil gerne deltage i arbejdet – Allan tager kontakt til Ingemarie og Jalte.

Træfældning/tilskæring Lyngtoften

Trætilskæring Lyngtoften er gennemført (oprindelig forslag om fældning). Baggrunden var et ønske fra beboerne – høring af relevante naboer og resultatet var at beskæring blev valgt. Træerne er dog meget gamle og skrøbelige.

Bredbånd – hvad er der af muligheder og hvad koster det pr hustand

Allan informerede om muligheden for at etablere bredbånd (Nia-net). Information kan findes på Internetsiden eller fås ved henvendelse til Allan. Nia-net tilbyder forskellige muligheder, men der er dog nogle uafklaret ting. Ingemarie (Ha 29) undrede sig over at hun ikke blev kontaktet (jvf referatet fra sidst år) mht at undersøge muligheden for bredbånd.Flere oplæg/tilbud er indhentet: Nia-net kr. 3852,00 pr husstand, Teledk. kr 4595,00 pr. husstand (forudsætning en hel række i de respektive gader). Vi tager dog endnu en runde for at undersøge muligheder og pris inden vi ligge os fast på hvilket tilbud bestyrelsen vil foreligge Grundejerforeningen. Ingemarie (Ha 29) vil gerne deltage i dette og Allan tager kontakt. Information deles rundt til alle husstande, når vi har det endelige forslag.

Giroindbetaling via PC

Indbetaling vi PC giver flere muligheder for beboerne at indbetale kontingent til grundejerforeningen på.

PC opkrævning/indbetaling: kr. 4,00 pr opkrævning og grundejerforeningen betaler kr. 250 for ordningen.

Beboerne har stadigvæk mulighed for at indbetale via Girokort på normal vis.

Orientering vedr. fredning af Breddebakke

Baggrunden for fredning er at der er konstateret forekomst af den sjældne plante art ” Blåtoppe kohvede”, og det vil pleje/forbedre levevilkårene for planten. Udvalget har anmodet kommunen om den kommende plejeplan men henblik på reetablering af grønt hegn mod fredet areal. Allan tager kontakt til Fredningsnævnet for at skaffe yderlig information hvem som har ansvaret for hække mod det fredede areal. Der synes stadigvæk at være meget trafik uvedkomne personer på bagstien. Dette bør tages op i forbindelsen med henvendelsen til amtet. Måske det vil være muligt at sætte skilt op – Allan undersøger dette.

Retningslinier for betaling af rørskader

Vi oplever at der kommer flere rørskader i de respektive husstande pga vores huse er gamle og mange rør står for at skal skiftes når de gennemtæres. Der har været nogen usikker hed omkring ansvarsdelingen af installationer, hvorfor skriv om omfanget af fællesinstallation vil blive lagt på Internetside. Kopi af samme skriv vil også kunne rekvireres ved henvendelse til Allan. Bestyrelse vil desuden omdele folder omkring retningslinier for vedligeholdelse.

Snerydning

Mht snerydning synes dette ikke at kunne arrangeres via kommunen, men bestyrelse vil forsøge med en alternativ løsning hvor sneen vil blive ryddet i løbet af dagen, hvor der er færre biler. Dette tages op som forsøg første gang der falder sne i vinteren 2004/2005. Bestyrelsen vil dog gerne understrege at det er grundejerne der har ansvaret for, at der er sikker adgang til deres ejendom for postbude, renovationsarbejdere, gæster og sig selv. Derfor HUSK også at rydde på bagstien.

Bestyrelsen beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af regnskab

Thomas fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af revisorerne inden mødet.

16 restancer er blevet indbetalt, og der er endnu 3 manglende betalinger for 2003.

Indkommende forslag

Ingen forslag

Budget 2004

Thomas (kasserer) gennemgik budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg af formand

Henrik Finsen (Ha 6) blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tina og Kirsten var på valg og ønskede ikke at genopstille.

Allan Rosenkilde (Ly 11) og Jalte (Ha 15) blev valgt ind i bestyrelsen.

Der skulle således vælges 2 suppleanter, idet Lars fraflytter Bygtoften.

Josephine Bican (Ly 17) og Jesper (Ly 19) blev valgt.

Ingen af revisorerne ønskede at fortsætte og Annette (By 10) og Jytte Grave (Ly 32) blev valgt. Som revisorsuppleant blev Finn Meilby (Ly 15) valgt.

Bestyrelsen takker afgående bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisorer og indsatsen.

Eventuelt

Henrik Finsen (Ha 6) fremsatte forslag om at nedsætte en projektgruppe som skal se på servitutterne og eventuelt udarbejde nye servitutter for samtlige husstande i Bygtoften/Havretoften/Lyngtoften.

 • Formålet er at der opsættes konkrete retningsliner for vedligeholdelse og tilbygninger i Bredeparken, således at vi sikre, at alle tekniske løsninger holder et højt kvalitetsniveau i respekt for kvarterets stil
 • Sikre at husstandene ved hvad de har af rettigheder/forpligtigelser ift. deres naboer.
 • Servitutterne skal til afstemning ved næste generalforsamling og efterfølgende tinglyses.

Følgende deltager i arbejdet (Allan Rosenkilde, Henrik Finsen, Finn Meilby, og Frank Nygaard). Det skal i den forbindelse undersøges hvad tinglysningen fra 1988 omfatter (Aktion: Henrik).

Jens (Ly) fremsatte forslag om at vedligeholdelse af bagstierne kunne foregå som fællesarrangement. Der synes dog ikke at være stemning for dette, og bestyrelsen har ingen interesse i at tage dette op, men opfordre til at man selv tager initiativ såfremt man ønsker. Bestyrelse gjorde også opmærksom på at der er afsat kr. 500/vej som eventuelt kunne anvendes i denne forbindelse.

Jalte (Ha) fremsatte forslag om opsætning af legehus ved vendepladsen på Havretofte. Pga den generelle stemning og tidligere tilbagemeldinger vil bestyrelse ikke gøre mere i denne sag.

I forbindelse med vendepladserne blev det bemærket, at disse skulle anvendes til at netop dette formål (altså at vende) og ikke til parkering. Bestyrelsen opfordrer alle til at parkere hensynsfuldt, idet vi har mange biler på vejene, og om muligt have en bil på grunden såfremt husstanden har mere end en bil. Ligeledes blev lastbiler nævnt og bestyrelsen vil undersøge hvordan reglerne er vedrørende parkering og hvad der eventuelt kan/skal gøres.

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden.