Bredeparkens Grundejerforening

Referat fra generalforsamling den 9. marts 2006

Tilstede

Lyngtoften: 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 34, 36

Havretoften: 6, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 26, 29, 30, 32

Bygtoften: 29

Bestyrelse: Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19), Thomas Schou (Ha 7), Finn Meilby (Ly 15), Allan Rosenkilde (Ly 11), Hjalte Parner (Ha 15)

Bestyrelsessuppleanter: Rasmus Bjørn Jacobsen (Ly 27), Camilla Abel (Ly 8)

Revisorer: Michael Christensen (By 15), Lennart Rasmussen (Ha 10)

Revisorsuppleant: Henrik Finsen (Ha 6)

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Valg af dirigent

Frank Nygaard (Ly 13) blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Markvandring

Bestyrelsen skal til stadighed opfordre beboerne til at holde bagstierne ryddet, så bl.a. renovationsarbejderne kan komme til skraldespandene, der i øvrigt skal stå på egen grund – undtaget herfor er dog bagstien på Lyngtoften.

Snerydning

Fælles snerydning af kommunen vil beløber sig til 275 kr. på husstand og kræver desuden at alle er tilmeldt ordningen og at kommunen kan komme til for biler m.v. Dette finder bestyrelsen i alle henseender urealistisk og vil ikke tage yderligere skridt i den retning.

Rottebekæmpelse

Jævnfør tidligere udsendt meddelelse er der i det forgangne år blevet observeret rotter i Bredeparken. Rotterne har haft besøg af rottefængeren og er tilsyneladende blevet bekæmpet nu, men bestyrelsen skal opfordre til at beboerne ikke fodre fugle fra jorden, da dette tiltrækker de små bæster.

Bredeparken.dk

Udviklingen af Bredeparkens hjemmeside går langsomt fremad … men sikkert. Bestyrelsen opfordrer endnu engang beboerne til at komme med materiale (billeder m.v.), som kan have interesse for nuværende og fremtidige beboere.

Bredbånd

Bestyrelsen følger til stadighed med i bredbåndsudviklingen. I øjeblikket er ADSL over eksisterende kobberledninger vores eneste mulighed for bredbånd. Det forlyder dog at NESA i 2006/2007 vil lægge fiber ned i vejene, hvilket måske åbner for nye og mere attraktive muligheder for bredbånd.

Fælles redskaber ved vendepladsen på Lyngtoften

Bestyrelsen har fået indkøbt en tagstige og kloakrenser, som vil blive placeret på vendepladsen på Lyngtoften. Indtil da er de at finde hos formanden.

Beskæring af træer på Fredshøjen

Bestyrelsen har bedt fredningsstyrelsen om at få træerne på Fredshøjen beskåret, men dette har styrelsen afvist.

Lystoftevej som stillevej

Bestyrelsen har forsøgt at få kommunen til at gøre Lystoftevej til en stillevej. I den forbindelse har der været trafiktælling, og den gennemsnitlige hastighed var 49 km/t, hvilket ikke er nok til at gøre Lystoftevej til en stillevej.

Fælles stikledninger af vand/kloak

På sidste generalforsamling blev det besluttet at Allan Rosenkilde (Ly 11) fra bestyrelsen skulle sætte en undersøgelse i gang omkring hvordan vores fælles stikledninger har det. Metoderne til dette er imidlertid for risikable og kan gøre mere skade end gavn. Derfor er der i øjeblikket ved at blive indhentet tilbud på hvad det koster at få udskiftet sektioner af respektive stikledninger, hvis uheldet er ude.

Træfældning på Bygtoften 17

Træerne på Bygtoften 17, som gik ud på grund af hærkværk, er nu blevet fældet på ejerens egen regning.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen

Kasserer Thomas Schou (Ha 7) fremlagde regnskabet for 2005, der var blevet godkendt revisorerne forud for generalforsamlingen.

Der er endnu 7 manglende indbetalingen for 2005. Det er ikke tilfredsstillende! Bestyrelsen sender rykkere ud til de pågældende, som hermed opfordres til at betale deres restance.

Grundejerforeningens formue på knap 300.000 kr. er nødvendig i tilfælde af skader på el, vand eller kloak ledningerne, som hurtigt kan blive en bekostelig affære.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag

Kasserer Thomas Schou (Ha 7) gennemgik budgettet for 2006 og budgettet blev vedtaget. Bidrag til grundejerforeningen forbliver på de hidtidige 500 kr.

Valg af formand

Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19) blev genvalgt som formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Allan Rosenkilde (Ly 11) og Hjalte Parner (Ha 15) var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.

Thomas Schou (Ha 7) ønskede at træde ud af bestyrelsen før tid, idet han fraflytter Bredeparken. I stedet blev Søren Nielsen (Ha 11) valgt ind i bestyrelsen.

Camilla Abel (Ly 8) og Gitte Munk Hansen (By 29) blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Sofie McGwin (Ha 6) og Jan Pedersen (Ly 29) blev valgt som revisorer og Ib Laursen (Ly 20) blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Parkering på vendeplads

Der henstilles til at beboere og deres respektive besøgende ikke parkerer på vendepladserne, da det gør vores små veje svært fremkommelige. Man kan i stedet parkere på Lystoftevej eller på parkeringspladsen ved Brede torv.

Meddelelser via email

Såfremt nogle er interesserede i at få eventuelle meddelelse fra bestyrelsen sendt via af email eller ønsker at sende bestyrelsen en meddelelse, kan de blot skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@bredeparken.dk

Dirigent Formand

Frank Nygaard (Ly 13) Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19)