Bredeparkens Grundejerforening

Referat af Bredeparkens grundejerforening d. 8 marts 2007 i Lundtofte Sognegård

Tilstede

Fra Havretoften numrene: 29,31,20,12,9,32,23,11,30

Fra Lyngtoften numrene: 2,28,22,3,9,24,17,16,11,15,8,13,20,19

Fra Bygtoften numrene:4,5,29

Bestyrelse

Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19), Finn Meilby (Ly 15), Allan Rosenkilde (Ly 11), Søren Nielsen(Ha 11),(Hjalte Parner(Ha 15) p.t.bortrejst)

Bestyrelsessuppleanter: Camilla Abel (Ly 8), Gitte Munch-Hansen (By 29)

Revisorer: Sofie McGwin (Ha 6), Jan Pedersen (Ly 29)

Revisorsuppleant: Ib Laursen (Ly 20)

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ad 1

Frank Nygård (Ly 13) blev valgt som dirigent.

Ad 2

Generelt har det været et stille år uden de store opgaver.

Bredbånd

Der har fortsat været en dialog omkring bredbånd med TDC, men der er ikke noget konkret nyt.

Der vil omkring juni /juli blive lagt fibernet i jorden ved Dong. Der bliver formentlig tale om at hver husstand individuelt kan koble sig på.

Arkitektur

Bestyrelsen har startet en drøftelse af, hvordan man kan udarbejde nogle overordnede arkitektoniske retningslinjer for Bredeparken, denne drøftelse vil fortsætte i den næste periode.

Markvandring

Markvandringen gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Stige, kloakrenser og pælebor

Kan lånes mod indbetaling af depositum på kr.100,-

Nøgle udleveres hos Allan Rosenkilde (Ly 11) eller hos Finn Meilby (Ly 15).

Nabostridigheder

Der har i det forløbne år været diverse stridigheder naboer imellem. Der er ofte tale om misforståelser. Det er ikke noget bestyrelsen kan gå ind i og tage part for den ene eller anden.

Der opfordres til at man taler med hinanden, inden man går i gang med arbejde på huset eller i haven, som kan genere naboen eller andre. Hvis man er kommet skævt ind på hinanden, så prøv lige en gang mere, der kan, som nævnt, være tale om en misforståelse.

Savnede

Bestyrelsen savnede billeder fra ombygninger m.v. til hjemmesiden og flere ønsker fra beboerne.

Ad 3

Regnskabet, som er blevet godkendt, blev fremlagt af formand Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19)

Der er blevet betalt restancer og enkelte har betalt forud.

Den største del af formuen er på en aftalekonto til 4 %.

Ad 4

Der var ingen indkomne forslag

Ad 5

Budget for 2007 blev gennemgået af formand Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19)

I forbindelse med budgetgennemgangen opstod der diskussioner vedrørende formuen.

Der var forslag til en jubilæumsfest, udskiftning af vandrør samt fjernelse af kontingent.

Vandrørene mellem husene er i en så dårlig forfatning, at de inden længe vil ”give op”.

Det blev besluttet, at bestyrelsen får indhentet tilbud på udskiftning af vandrørene.

Herefter vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for endelig stillingtagen.

Budgettet blev godkendt og det nuværende kontingent (kr.500,-) fortsætter.

Ad 6

Jesper Bryde- Nielsen ønskede ikke at genopstille som formand, vi siger tak for denne gang.

Finn Meilby blev valgt som formand.

Ad 7

Søren Nielsen (Ha 11) og Gitte Munch-Hansen (By 29) blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Josefine Bican (Ly 17) og Camilla Abel (Ly 8) blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Ad 8

Kristian Hansen (Ha 23) og Jesper Bryde- Nielsen (Ly 19) blev valgt som revisorer.

Tina Frick (By 4) blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 9

Der er blevet stjålet flere genstande fra Lyngtoften, øl fra terrassen, 1 scooter, 1 cykel.

Der blev henstillet til, at man tænker over hvad man kommer i brændeovnen, idet flere var generet af lugtgener fra brændeovne. I denne forbindelse vil der blive udleveret en folder om hensigtsmæssigt brænde.

Man skal være opmærksom på rotter og altid kontakte kommunen såfremt man ser nogen. Husk ikke at lægge foder til fugle på jorden/terrassen og at fjerne rådne æbler m.v. fra græsset.

Hvis man har fugt i kælderen, kan det være pga., at der er meget fugt i jorden i år.

Der opfordres til, at man lægger diverse nyttige informationer på hjemmesiden eksempelvis anbefalinger til håndværkere o.a. Man sender en mail med informationerne til bestyrelsen.

Der blev anmodet om at benytte højtaleranlæg til generalforsamlingerne fremover, idet nogle har svært ved at høre hvad der bliver sagt.

Bestyrelsen tager dette til efterretning og vil efterkomme ønsket fremover.

Referent

Gitte Munch-Hansen, 25.marts 2007