Referat af Bredeparkens generalforsamling onsdag d. 5 marts 2008 i Lundtofte Sognegård

Der var repræsentanter tilstede fra følgende adresser:

Lyngtoften: 3,4,6,8,9,15,17,18,20,22,23,26,28,34,36

Havretoften: 9,11,12,16,18,20,21,22,24,26,29,30

Bygtoften:1,9,29

Bestyrelse
Finn Meilby (Ly 15), Allan Rosenkilde (Ly 11), Søren Nielsen (Ha 11), Hjalte Parner (Ha 15), Gitte Munch-Hansen (By 29)
Bestyrelsessuppleanter: Camilla Abel (Ly 8), Fine Bican (Ly 17)
Revisorer: Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19), Kristian Hansen (Ha 23), revisorsuppleant. Tina Frick (By4)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
9. Evt.

Ad 1.
Franck, Lyngtoften 13 vælges til dirigent.

Ad 2.
Bestyrelsens beretning
Fibernet
Fine orienterer om fibernet. Fine har, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, indhentet tilbud fra Dong vedrørende tilslutning til fibernet. Der er blevet omdelt materiale og såfremt man er interesseret skal tilmeldingen afleveres til Fine inden 1. april.
Der var en drøftelse omkring specifikke spørgsmål i forbindelse med fibernettet. Man opfordres til at ringe til Dong såfremt man måtte have sådanne spørgsmål. Der var 23 af de fremmødte som var interesserede i tilslutningen. Såfremt tilbuddet kan opretholdes skal der min. være 45 tilmeldte husstande. Det besluttes, at man opfordrer dem der ikke er til stede at overveje tilmelding.

Formanden orienterer.

Byggeprojekter
Bestyrelsen har i det forløbne år naturligvis været til rådighed med hensyn til projekter vedrørende bygningsændringer og carporte. Der har været tale om 3 sager, hvor bestyrelsen i alle tilfælde har anbefalet godkendelse overfor teknisk forvaltning.
Projekterne har været i overensstemmelse med tidligere godkendte projekter.

Vandrør
Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af de vandrør der går igennem på tværs af husene og som er grundejerforeningens ansvar.
3 VVS firmaer blev opfordret til at afgive tilbud. Der kom et tilbud.
Tilbudet lød på 1 mio. kr. for alle 3 veje, ca. 10.000 pr. husstand.
I betragtning af, at foreningens formue er på ca. 340.000, vil det kun være muligt at udskifte 1/3 af husstandenes vandrør. Skal projektet gennemføres, vil der være tale om en betydelig låntagning, som relateret til omfanget af problemet, hverken synes acceptabelt eller realistisk. Alternativt kunne hver husstand betale kr. 10.000, hvilket heller ikke efter bestyrelsens opfattelse er realistisk.
Når bestyrelsen har den opfattelse, er det fordi der igennem årene 2002 til og med 2007, alene er udskiftet 6 vandrør til en pris af 17.400. Der er ingen vandrør udskiftet i årene 2006 og 2007.
Det er klart, at et evt. brud på de gennemgående vandrør er en ubehagelig og frustrerende oplevelse, men bestyrelsen ser ingen anden løsning end at afvente.
Bliver der tale om et voldsomt problem, kan spørgsmålet om en totalrenovering tages op igen. Det kan tænkes, at VVS branchen på et senere tidspunkt kan komme med en bedre pris.

Lokalplan
Søren orienterer om bestyrelsens arbejde i forbindelse med lokalplan.
For at bevare rækkehusenes nuværende udseende arbejdes der på at ændre de eksisterende retningslinier/servitutter til lokalplanstatus.
I kommunen prioriterer man lokalplanarbejdet i forhold til de huse der har en høj bevaringsværdi. Bevaringsværdien måles på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste. Kommunen arbejder primært med de huse der ligger fra 1-3. Bredeparken er sat til 5. Det betyder, at såfremt man ønsker en lokalplan vil det være hensigtsmæssigt, at man selv udarbejder materialet.
Det besluttes, at bestyrelsen skal gå videre med at hyre et arkitektfirma til at udarbejde lokalplanen.
Der vil så efterfølgende være en høring.
Ole, Lyngtoften 14 og Mikkel Lyngtoften 8, vil gerne være behjælpelige i forhold til arbejdet.
Det understreges, at der er tale om fremadrettet arbejde og der således ikke vil blive revet noget ned.

Genstande til lån
Formanden orienterer, om bestyrelsens indkøb af et festtelt til en pris af kr. 2500,-. Teltet er placeret solidt indpakket for enden af Lyngtoften. Ligeledes opbevares der kloakrenser samt stige.
Der findes nøgler til at afhente ovenstående på Bygtoften 29, Havretoften 11 og Lyngtoften 11.
Depositum for udlån er kr. 100,-. Udlånstiden er 1 uge.

Kloakker
Bredeparken blev ikke hårdere ramt af skybruddet i august end visse andre dele af kommunen.
Bestyrelsen kan ikke gøre noget i den forbindelse andet end at opfordre til, at man sørger for at bruge en kloakrenser til at rense op under dækslerne foran og bag husene, samt sørger for at rense tagrenderne.

Hensyn
Der opfordres til, at man tager hensyn til naboer m.v. når man arbejder med larmende maskiner og tænker på hvad klokken er. Går man i gang med større renoveringer er det en god idé, at underrette omgivelserne.

Markvandring
Bestyrelsens årlige markvandring gav ikke anledning til bemærkninger. Denne omfatter udelukkende fællesarealet for enden af vejen.

Fyring
Der henstilles til, at man udelukkende anvender brænde, som er egnet til fyring i brændeovnene, da røgen i modsat fald kan være generende.

Ny webmaster
Bestyrelsen har fået ny webmaster, Marek Bican Lyngtoften 17.

Beretningen godkendt.

Ad 3.
Regnskabet gennemgås og godkendes.

Ad 4.
Ingen forslag

Ad 5.
Der fremføres et ændringsforslag til budgettet. Forslaget går ud på, at afsætte kr. 50.000,- til udarbejdelse af lokalplan. De 50.000,- tages af kassebeholdningen.
Budgettet godkendes med ændringsforslaget.

Ad 6.
Finn genvælges som formand.

Ad 7.
Allan Rosenkilde, Lyngtoften 11, trækker sig som bestyrelsesmedlem. Fine Bican, Lyngtoften 17, som er suppleant, vælges som bestyrelsesmedlem.
Camilla Abel, Lyngtoften 8, trækker sig som suppleant. Ole, Lyngtoften 14, vælges som suppleant. Ligeledes vælges Mie, Havretoften 29, som suppleant.

Ad 8.
Som revisorer fortsætter Jesper og Lars Bygtoften 9 vælges.
Som revisorsuppleant vælges Karin, Havretoften 24.

Ad 9.
Ingen punkter.

Referent Gitte Bygtoften 29

OBS! – – -Tilføjelse til referat efter generalforsamling – – – OBS!

Desværre er formanden, Finn Meilby ønsket at holde op pga. sygdom kort tid efter generalforsamlingen. Derfor kommer referatet i forhold til reglerne for sent ud, men vi håber på forståelse og tilgivelse desangående. Vi takker Finn for hans arbejde i bestyrelsen og ønsker ham alt godt fremover.
Indtil næste generalforsamling vil Josefine Franck Bican, Lyngtoften 17 tage sig af erhvervet som formand.

Mht. Fibernet var tilmeldingerne for få, men er desuagtet indsendt med en forespørgsel til DONG om de ikke alligevel kunne give os et tilbud – de har reageret positivt og vil vende tilbage til de relevante husstande.

Festteltet er reserveret af Havretoften d. 16. August – reservationer af samme vil fremover blive noteret på hjemmesiden www.bredeparken.dk