Referat af Grundejerforeningen Bredeparkens generalforsamling
d. 12. marts 2009 i Lundtofte Sognegård

Følgende husstande var repræsenteret til generalforsamlingen
Lyngtoften: 2, 3, 4, 6, 9, 14, 15, 17, 20, 25, 28, 36
Bygtoften: 8, 10, 18, 29
Havretoften: 6, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 27, 29, 30, 32

Bestyrelse
Formand : Josefine Franck Bican (Ly 17)
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Nielsen (Ha 11), Hjalte Parner (Ha 15), Gitte Munch-Hansen (By 29)
Suppleanter : Ole Roed Jensen (Ly 14), Mie Aabo Petersen (Ha 29)
Revisorer: Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19), Lars la Cour (By 9)
Revisorsuppleant: Karin  Søndergård (Ha 24)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag
  6. Valg af forman
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  9. Evt.

Ad 1.
Finn Meilby (Ly 15) vælges som dirigent

Ad 2.
I starten af året blev Josefine Franck Bican (Ly 17) valgt som formand af bestyrelsen, idet den tidligere formand måtte trække sig pga. sygdom.
Der er blevet etableret fibernet hos flere husstande. Til trods for en for lav tilmelding valgte DONG at opretholde det oprindelige tilbud.
Et brønddæksel var revnet på Lyngtoften. Kommunen blev kontaktet. Det viste sig at udgøre en fare, så der blev hurtigt etableret afdækning. Hvis andre skulle opdage lignende, er det vigtigt omgående at kontakte kommunen (teknisk afd.).
Flere huse er blevet solgt. Formanden får mange henvendelser fra ejendomsmæglere, som ønsker diverse oplysninger om grundejerforeningen. Ejendomsmæglerne bliver henvist til hjemmesiden (www.bredeparken.dk)

Ad 3.
Regnskabet blev gennemgået, der var ingen kommentarer.
Tidligere restancer er blevet indbetalt. En enkelt har betalt uden at oplyse navn og kan derfor ikke identificeres.

Ad.4
Ingen indkomne forslag

Ad 5
Budgettet for 2009 blev gennemgået og vedtaget. Dog er der i budgettet ikke blevet indkalkuleret de kr. 50.000,-  som Cowi skal have i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan for Bredeparken. Dette blev vedtaget på sidste generalforsamling af d. 5. marts 2008 og fremgår af referatets punkt 5. Derfor skal man i budgettet for 2009 medregne udgiften på kr. 50.000,-.

Ad 6
Josefine Franck Bican (Ly 17) valgt som formand

Ad 7
Gitte Munch-Hansen (By 29) trak sig som bestyrelsesmedlem
Ole Roed Jensen (Ly 14) blev valgt som bestyrelsesmedlem
Kristian Hansen (Ha 23) blev valgt som bestyrelsesmedlem
Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) blev valgt som bestyrelsessuppleant
Mie Aabo Petersen (Ha 29) fortsætter som bestyrelsessuppleant

Ad 8
Jesper Bryde-Nielsen (Ly 19), Lars la Cour (By 9) trak sig som revisorer
Karin Søndergård (Ha 24) trak sig som revisorsuppleant
Claus Hemmingsen (Ha 32) og Finn Meilby (Ly 15) blev valgt som revisorer
Marek Bican (Ly 17) blev valgt som revisorsuppleant

Ad 9
Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent Gitte Munch-Hansen (By 29)