Referat af Grundejerforeningen Bredeparkens generalforsamling
den 2. marts 2010 i Brede Idrætsforening (B.I.F.)

Følgende husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen
Bygtoften: 9 (2 personer), 10

Havretoften: 10, 11, 12, 15, 18 (2 personer), 20 (2 personer), 21, 22, 23, 25 (2 personer), 26, 29, (2 personer) 30, 33

Lyngtoften: 3, 4 (2 personer), 9 (2 personer), 13, 14, 15 (2 personer), 17, 20, 28 (2 personer), 34 (2 personer)

Bestyrelsen i 2009
Formand: Josefine Franck Bican (Ly 17)
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Nielsen (Ha 11), Hjalte Parner (Ha 15), Kristian Hansen (Ha 23), Ole Roed Jensen (Ly 14)
Suppleanter: Mie Aaboe Pedersen (Ha 29), Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10)
Revisorer: Claus Hemmingsen (Ha 32) og Finn Meilby (Ly 15)
Revisorsuppleant: Marek Bican (Ly 17)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Ad 1.
Finn Meilby (Ly 15) blev valgt som dirigent. Finn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2.
Formand Josefine Franck Bican (Ly 17) orienterede om aktiviteterne i løbet af året, hvoraf der har været en del.

Der blev bl.a. konstateret rotter på Lyngtoften. Banketten i bunden af en af brøndene var smuldret væk pga. rotteaktivitet. Kommunen blev hidkaldt af formanden og kom ud med det samme og checkede samtlige kloakker på alle 3 veje. Der er nu styr på kloakkerne og rotterne. Formanden nævnte, at hvis der i fremtiden ses rotter i området, skal man med det samme give besked til formanden. Konstateres der rotter, er dette faktisk anmeldelsespligtigt til kommunen.

Det har været en lang hvid vinter siden dec. 2009 og i den forbindelse skal det indskærpes, at alle har rydningspligt på fortove og vejbane foran eget hus. Den vedvarende frost har bl.a. givet vandskade på Lyngtoften. Skaden blev straks anmeldt til vandværket, som udbedrede skaden med det samme.

Bestyrelsen blev i efteråret kaldt til orienteringsmøde i forbindelse med den kommende ombygning af plejehjemmet Bredebo på Lystoftevej. Efterfølgende har formanden deltaget i flere byggemøder. Byggeriet bliver et nul-energi-byggeri. Formanden ligger inde med prospekt på byggeriet, som venligst udlånes af formanden til alle interesserede. Byggeriet påbegyndes oktober 2010 og kommer til at være et par år.

Der er indkommet en henvendelse til formanden vedr. larm fra naboer. Formanden vil ikke tage sig af nabolarm og henstiller til, at man bevarer det gode naboskab og løser problemerne nabo til nabo.

Ad 3.
Hjalte Parner (Ha 15) gennemgik regnskabet. Der kom fra de fremmødte en enkelt bemærkning om, at der var hele 5 restancer fra Lyngtoften. Derudover er der 3 restancer fra Bygtoften og 1 restance fra Havretoften. Tidligere restancer er stort set indbetalt, dog mangler der stadig 1 restance fra 2007 og 2 restancer fra 2008 (se resultatopgørelsen). Beboere med dårlig samvittighed bedes hurtigst muligt betale evt. restancer.

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4
Der er indkommet et forslag om indkøb af fælles trailer og bygning af skur til traileren ved Havretoftens vendeplads. Søren Nielsen (Ha 11) har undersøgt forholdene, og da der desværre ikke må bygges på vendepladserne, bliver bygning af skur ikke muligt. Mht. indkøb af trailer til foreningen kan traileren udmærket indregistreres i foreningens navn, men én person skal være ansvarlig for traileren med henblik på ansvar for opbevaring. En anden mulighed er, at en eksisterende trailer udlejes af en beboer til foreningen. Der var blandt de fremmødte imidlertid ikke stemning for at gå videre med forslaget.

Ad 5
Kontingentfastsættelse til kr. 500 for 2010 blev vedtaget.

Hjalte Parner (Ha 15) gennemgik budgettet for 2010. Posten ”kontorudgifter” forhøjes fra kr. 500 til kr. 5.000 grundet den store kopieringsopgave af ”Lokalplan – forslag”, der er blevet husstandsomdelt til alle husstande i foreningen.

Budgettet blev herefter vedtaget med ovenstående korrektion.

Ad 6
Josefine Franck Bican (Ly 17) blev genvalgt som formand

Ad 7
Søren Nielsen (Ha 11) trak sig som bestyrelsesmedlem

Hjalte Parner (Ha 15) trak sig som bestyrelsesmedlem

Ole Roed Jensen (Ly 14) fortsætter som bestyrelsesmedlem
Kristian Hansen (Ha 23) fortsætter som bestyrelsesmedlem
Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) avancerede fra bestyrelsessuppleant til bestyrelsesmedlem

Lars la Cour (By 9) blev valgt som bestyrelsesmedlem

Mie Aaboe Pedersen (Ha 29) blev genvalgt som bestyrelsessuppleant

Marianne la Cour (By 9) blev valgt som bestyrelsessuppleant

Formanden takkede Søren Nielsen (Ha 11) og Hjalte Parner (Ha 15) for deres indsats i foreningsarbejdet igennem de sidste par år.

Ad 8
Finn Meilby (Ly 15) fortsætter som revisor
Hjalte Parner (Ha 15) blev valgt som revisor

Ib Laursen (Ly 20) blev valgt som revisorsuppleant

Ad 9
Lokalplanen blev diskuteret under dette punkt.

Gamle servitutter bliver aflyst i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. Evt. uregelmæssigheder i forhold til lokalplanen kan – efter vedtagelsen – anmeldes af både bestyrelsen og den enkelte borger og bestyrelsen har mandat til at sikre, at lokalplanen overholdes. Lokalplanen bliver offentliggjort om ca. en måned fra datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Alle kan komme med indsigelser i indsigelsesperioden (8 uger), naturligvis også beboerne i Bredeparken.

Alle spørgsmål, som er indkommet til lokalplanen fra beboerne, er alle blevet grundigt besvaret af bestyrelsen. Spørgsmålene – samt svarene – ligger på Bredeparkens hjemmeside, www.bredeparken.dk. (Der er link til lokalplanen på forsiden). Beboere, der ikke har internet-adgang, kan få kopi af disse ”spørgsmål og svar” hos bestyrelsesformanden.

Vendepladserne bliver ”rigtige vendepladser”, når lokalplanen er besluttet.

Diverse kommentarer på generalforsamlingen, som ikke hører under dagsordenen:

Der henstilles til, at foreningen fremover sparer penge ved større kopieringsopgaver. I stedet for massekopiering til alle husstande, som er en temmelig dyr affære, lægges materialet på grundejerforeningens hjemmeside. Samtidig skal der husstandsomdeles en enkelt side, hvorpå der er mulighed for at bestille en kopi af materialet. Bestillingen skal ske til formanden.

Det blev på et tidspunkt besluttet, at elektriciteten skulle efterses. For nogle år siden, blev elledninger på Bygtoften udskiftet, da der ikke var strøm nok på Bygtoften. Der har ikke efterfølgende været fremsat yderligere ønske om udskiftning/renovering af elledningerne. Nuværende kabler betragtes som tilfredsstillende i strømforsyningen. Formanden henstillede til, at man endelig må gøre opmærksom på problemer med strømmen, hvis der opstår nye problemer.

Der blev stillet forslag fra bestyrelsen om, at der bestilles afhentning af sne hos vognfirma, når dette måtte blive relevant, således at foreningen betaler for denne afhentning. Dette forslag blev accepteret.

Referent Mie Aaboe Pedersen (Ha 29). Marts 2010.

Godkendt af dirigenten, Finn Meilby (Ly 15), 12. marts 2010

Godkendt af Formanden, Josefine Franck Bican (Ly 17) 12. marts 2010