Referat af Grundejerforeningen Bredeparkens generalforsamling
den 8. marts 2011 i Brede Idrætsforening (B.I.F.)

Følgende husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen
Bygtoften: 3, 10, 14, 29

 

Havretoften: 2 (2 personer), 9 (2 personer), 10, 12, 14 (2 personer), 18 (2 personer), 20 (2 personer), 21, 23, 25 (2 personer), 26, 27 (2 personer), 29 (2 personer), 30

 

Lyngtoften: 3, 4 (2 personer), 6, 7 (2 personer), 9, 10, 13, 14, 15 (2 personer), 17, 20, 21 (2 personer), 28 (2 personer), 32, 33

 

Bestyrelsen i 2010
Formand: Josefine Franck Bican (Ly 17)
Bestyrelsesmedlemmer: Kristian Hansen (Ha 23), Ole Roed Jensen (Ly 14), Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) og Lars la Cour (By 9)
Suppleanter: Mie Aaboe Pedersen (Ha 29) og Marianne la Cour (By 9)
Revisorer: Finn Meilby (Ly 15) og Hjalte Parner (Ha 15)
Revisorsuppleant: Ib Laursen (Ly 20)

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsen beretning om det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen
 • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 1. Indkøb af festtelt
 • Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 • Eventuelt
 1. Brug af faste håndværkere ved skader
 2. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på evt. ændringer og fornyelse af vedtægterne
 3. Orientering om mulighederne for snerydning
 4. Orientering om beskæringer + snak om hegn ved bagsti, Bygtoften, lige numre

 

Ad 1.
Finn Meilby (Ly 15) blev valgt som dirigent. Finn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Finn Meilbye roste bestyrelsen for at både resultatopgørelse og budget var vedlagt.

Ad 2.

Mie Aaboe Pedersen (Ha 29) blev valgt som referent.

Ad 3.
Formanden, Josefine Franck Bican (Ly 17), orienterede om aktiviteterne i løbet af året, hvoraf især følgende kan nævnes:

 

Der er valgt ny kasserer i starten af året, nemlig Annette Perch Valdorf-Hansen (By 10).

 

Der er af bestyrelsen udarbejdet en velkomstfolder, som findes på hjemmesiden (www.bredeparken.dk). Velkomstfolderen kan også indhentes i printet udgave hos formanden. Et eksemplar af velkomstfolderen gik rundt under generalforsamlingen.

 

En vigtig hændelse i løbet af året har været problemstillingen vedr. renovationen (RenoNorden), som har klaget over adgangsforholdene på bagstierne. Især på Lyngtoften, ulige numre, har hækken ikke været tilstrækkeligt klippet ind. Bestyrelsen besigtigede sidste efterår bagstierne med renovationsselskabet og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Her påpegede renovationsselskabet endnu en gang problemstillingen med dårlige adgangsforhold på bagstier, denne gang også Bygtoften, lige numre, som blev bedt om at flytte affaldsstativer om i forhaverne, således at renovationen betjenes fra vejsiden.

 

Der blev i december runddelt en skrivelse til alle beboere om forhold vedr. bagstier, som skal efterleves.  Renovationsselskabet er i øvrigt nu tilfreds med forholdene, men det indskærpes kraftigt, at forholdene følges.

 

Problemstillingen har affødt, at bestyrelsen har sørget for en grundig tilbageskæring af den berørte hæk ved Lyngtoften, ulige numre, bagsti. Dette er en éngangsforestilling og beboerne skal fremover – som sædvanligt – selv stå for klipningen af hækken.

 

Det har været en lang is- og snevinter, hvilket har givet problemer med at komme af med den megen sne på veje og fortove. Renovationsselskabet har af samme grund i en periode ikke kunnet betjene Bygtoften, lige numre, forfra – grundet snemængderne. Beboerne måtte i denne periode slæbe sækkene op til Lystoftevej, hvor de så blev afhentet af RenoNorden. I øvrigt blev der – på opfordring af en af de berørte beboere, der selv fandt frem til en løsning – lagt information på hjemmesiden herom.

 

Foreningens webmaster, Marek Bican (Ly 17), har udviklet en ny professionel hjemmeside. Alle nyheder vil blive lagt på hjemmesiden, så bestyrelsen opfordrer til, at siden jævnligt besøges.

 

Der er stadig intet nyt om lokalplanen.

 

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

Ad 4.
Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) gennemgik regnskabet. Der er kun 1 udestående restance i 2010. ”Renteindtægter 2010” er desværre ikke høje, men det er ikke muligt at få højere renter pt., hvilket har været undersøgt. Beløbet ”Kontorartikler” er højt grundet fotokopiering og omdeling af lokalplanen. ”Akut reparation” var et dryppende rør i kælder på Havretoften.

Herefter blev balancen gennemgået.

En beboer spurgte til den sunde økonomi, herunder om hensigten med opsparingsstrategien. Formanden svarede, at en sund økonomi er en nødvendighed, idet større investeringer i fælles installationer må forventes i en nærmere fremtid grundet bebyggelserne alder.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

Ad 5.

Det rettidige indkomne forslag ”Indkøb af festtelt” blev fremlagt af Mie Aaboe Pedersen (Ha 29).

 

Der er tale om et festtelt nr. 2 som supplement til det eksisterende telt (samme mærke og design, nemlig Party Telt Plus fra Dancover, købt på www.dancovershop.dk) , således at det bliver muligt at holde både vejfester og en stor fællesfest i tørvejr. Der er afsat kr. 3.500 i budgettet til teltet. Beløbet dækker selve teltet, en presenning samt fragt, alt incl. moms.

 

Punktet affødte flere synspunkter fra salen, herunder ønske om en endnu bedre og mere æstetisk løsning med opførelse af et mindre skur til telte, grill, diverse redskaber, som er foreningens fælleseje. Ole Roed Jensen (Ly 14) har i den sammenhæng kontaktet Lyngby Kommune for at undersøge muligheden for – under lokalplanen – at opføre et mindre skur ved vendepladsen på Havretoften, men har i første omgang fået afslag.

 

En beboer fra Lyngtoften påpegede foreningens lidet skønne opstilling af fællesgrej for vejenden af Lyngtoften.

 

Indkøb af festtelt blev vedtaget under forudsætning af, at opbevaringsproblemet bliver løst (skur eller opbevaringsbænk).

 

Ad 6.
Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) gennemgik budgettet. Der forventes renteindtægter for kr. 3.000 (samme niveau som sidste år). Der er afsat beløb på kr. 20.000 til fortsat beskæring.

 

Budgettet blev vedtaget med applaus.

 

Kontingentfastsættelse til kr. 500 for 2011 blev vedtaget – også med applaus.

 

Ad 7.
Josefine Franck Bican (Ly 17) blev genvalgt som formand

Ad 8.
Ole Roed Jensen (Ly 14) fortsætter som bestyrelsesmedlem
Kristian Hansen (Ha 23) fortsætter som bestyrelsesmedlem
Anette Perch Valdorf-Hansen (By 10) fortsætter som bestyrelsesmedlem

Lars la Cour (By 9) fortsætter som bestyrelsesmedlem

Mie Aaboe Pedersen (Ha 29) blev genvalgt som bestyrelsessuppleant

Lars Kampp Zilmer (Ha 2) blev valgt som bestyrelsessuppleant

Ad 9.
Finn Meilby (Ly 15) fortsætter som revisor
Ib Laursen (Ly 20) blev valgt som revisor

Merethe Brock Didriksen (Ly 7) blev valgt som revisorsuppleant

Ad 10.

Orienteringspunkter o.lign.

I. Brug af faste håndværkere ved skader v/ Josefine Franck Bican (Ly 17).

Da der er stor variation i priser på reparation af bl.a. kloak og vvs, ønsker bestyrelsen, at der anvendes faste (gode, seriøse og prisfornuftige) håndværkere i forbindelse med reparation af skader, som betales af foreningen. Foreningen lægger navne på de anbefalede håndværkere på foreningens hjemmeside, hvorefter man skal anvende disse ved skader, der skal betales af foreningen.

 

II. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kan se på evt. ændringer og fornyelse af vedtægterne v/ Claus Hemmingsen (Ha 32).

I Claus Hemmingsens fravær blev punktet fremlagt af Kristian Hansen (Ha 23). Vedtægterne trænger til en revision, da de ikke helt har fulgt med tiden. Med appel til salen om deltagelse i et sådant arbejde, har følgende meldt sig til arbejdsgruppen:

 

Josefine Franck Bican (Ly 17), Claus Hemmingsen (Ha 32) og Kristian Hansen (Ha 23). Den sidstnævnte er formand for arbejdsgruppen. Andre interesserede bedes melde sig til arbejdsgruppens formand.

 

III. Orientering om mulighed for snerydning.

Ole Roed Jensen (Ly 14) har indhentet diverse tilbud om snerydning, gående fra kr. 400 i abonnement pr. husstand for en vintersæson hos kommunen til et tilbud hos et privat firma på kr. 22.000 for en enkelt total rydning med bortkørsel af sneen.

Bestyrelsen fik igen bemyndigelse til at bestille snerydning næste sæson, hvis det bliver relevant. Bestyrelsen holder sig naturligvis inden for fornuftige rammer rent prismæssigt.

 

IV. Orientering om beskæringer + snak om hegn ved bagsti, Bygtoften, lige numre.

Lars la Cour (By 9) har sørget for igangsættelse af beskæring af bagstierne ved Lyngtoften, ulige numre, og Bygtoften, lige numre (se i øvrigt beretningen punkt 3). Bestyrelse igangsætter arbejdet med at få reetableret hegn ved bagsti på Bygtoften, lige numre.

 

V. Nye postkasser pr. 01.01.12

Pr. denne dato er der krav om, at postkassen er placeret i skel ved fortovet. Foreningen ønsker ikke at give retningslinier for postkassernes udseende, men der lægges et link til Post Danmark på hjemmesiden, hvor man kan læse mere om reglerne.

 

Referent Mie Aaboe Pedersen (Ha 29). Marts 2011.