§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.01 Foreningens navn er “Bredeparkens Grundejerforening”.

1.02 Foreningens hjemsted er Lyngby—Taarbæk kommune under Lyngby ret.

§ 2 Foreningens område og medlemskreds

2.01 Foreningen dækker området for vejene Bygtoften, Havretoften og Lyngtoften under Lundtofte Sogn.

2.02 Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

§ 3 Foreningens formål og opgaver

3.01 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællearealer, som betragtes under ét, herunder fælles kloak-, gas- og vandledninger for samtlige ejendomme under foreningen på trods af opdelingen i tingbogen.

3.02 Grundejerforeningen påtaler ejernes opretholdelse af bygningsfacaderne mod vej og andre forpligtigelser, som er pålagt samtlige ejere jf. tingbogen.

3.03 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

3.04 Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og eller opkræve de midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.

§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen

4.01 Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningens henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

4.02 Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

4.03 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger men tillige et rentebeløb på diskonto + 6% p.a. pr. af det skyldige beløb.

4.04 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

4.05 Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. Bidraget betales to (2) gange årligt.

4.06 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

4.07 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer.

4.08 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

4.09 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

4.10 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

4.11 Hver ejendom har på generalforsamlingen to (2) stemmer.

§ 5 Foreningens ledelse og administration

5.01 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

5.02 Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

5.03 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts.

5.04 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt med1em under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

5.05 Dagsordenen, der udarbejdes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

5.06 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

5.07 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

5.08 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg at dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelsen.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg at 2 revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Under “Eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

/

5.09 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

5.10 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks (6) uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

5.11 Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

5.12 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen for foreningen.

5.13 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

5.14 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to (2) fuldmagter.

5.15 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet.

5.16 Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

5.17 Senest en (1) måned efter generelforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

5.18 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

5.19 Bestyrelsen består af mindst 5 beboere i Bredeparken dog ikke lejere, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstitueret sig selv.

5.20 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, der vælges således:

For ét år ad gangen vælges: Formanden og 2 bestyrelsessuppleanter.

For 2 år ad gangen og på lige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer

For 2 år ad gangen og på ulige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer.

Desuden vælges, ligeledes for ét ad gangen: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Alle afgående kan genvælges.

5.21 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

5.22 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

5.23 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

5.24 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

5.25 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

5.26 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.27 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

5.28 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 6 Regnskab og revision

6.01 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

6.02 Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

6.03 Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 15. januar og skal af disse revideres såvel talmæssigt som kritisk. Revisorerne forvisser sig om beholdningernes tilstedeværelse og afleverer det reviderede regnskab til formanden inden den 1. februar.

6.04 Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på giro i foreningens navn.

6.05 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000,— reguleret med forbrugerprisindekset, med basis i forbrugerprisindekset for december 1985.

§ 7 Forskellige bestemmelser

7.01 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

7.02 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

7.03 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en (1) måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

§ 8 Foreningens ophør

8.01 Foreningen vil kun kunne ophæves, såfremt der på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum tages beslutning herom.

8.02 Foreningens midler skal i så fald fordeles ligeligt mellem medlemmerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. maj 1986.

I bestyrelsen: Henrik Møller, Lykke Albertsen, Ole Petri, John Bondo Hansen og Jan Lynge.

Vedligeholdelse

1. Tag:
Røde teglsten. Teglstenene må ikke males.

2. Skorsten:
Røde mursten.

3. Tagrender og nedløb:
Lysegrå plast eller zink.

4. Kviste:
a. Tag: Zink eller tagpap, som kan afsluttes med aluminiumskant. Tagets forkant skal være vandret. Kvisten må ikke forsynes med tagrende.

b. Sider: Kvistens sider skal være hvide eller naturbrune eller beklædte med zink.

c. Inddækning: Inddækning under vindue udføres i bly. Inddækning mellem kvistsider og tagflade udføres i bly.

d. Isolering: Isolering af kvistenes sider må højst forøge kvistens bredde med 70 mm i alt.

5. Vinduer:
a. Kviste, stue og køkken: Nye vinduer skal være af træ og have samme inddeling og dimension som oprindelige vinduer.

b. Tagvinduer: Der må ved udskiftning af badeværelse- og trappevindue ikke ændres i husenes bjælkekonstruktion. Anvendes veluxvindue anbefales Velux nr. 6 (550 x 980 mm)

6. Døre:
a. Hoveddør: Hoveddøren skal være af træ. Dørens størrelse må ikke ændres. Man skal tilstræbe, at bebyggelsen trods forskelle i hoveddørens udseende bibeholder sit ensartede præg.

b. Havedør: Havedørens skal være af træ. Størrelsen og inddeling skal være som oprindelige havedøre.

7. Farve på udvendigt træværk:
Husenes træværk, såsom karme, vinduesrammer, vindskeder og udvendige døre skal være hvidt eller naturbrunt.

8. Hovedtrappe:
Ejendomme med lige husnumre skal bevare den oprindelige betontrappe, med hvidmalet jernrørsgelænder. Lamper ved hoveddøre skal bevares.

9. Fremmedlegemer på facaden:
Påhægtninger på facaden, såsom udhæng over hoveddør, skodder, markiser udfor vinduer o.l. må ikke finde sted. Herfra undtages dog markiser ved terrasser.

Tilbygninger

10. Terrasseoverdækning:
Terrasseoverdækning opføres som skærmtag. En side må bygges i skel; afstand til andet skel skal være mindst 2,5 m.

Siden mod skel må lukkes helt med gennemsigtig afdækning over eksisterende skeladskillelse. Siden modsat skel må ikke lukkes. Facadesiden må lukkes indtil 0,8 m over terrasseniveau.

Tagbeklædning skal udføres i et gennemskinneligt, farveløst, ikke brændbart materiale.

Sider og facade skal udføres i høvlet træ, minimumskvalitet “Kvinta”. Spær placeres i maksimal afstand af 0,8 m og bæres af længderem på stolper og murfacade.

Man skal være opmærksom på evt. nedgravede rør og kloakledninger.

Se også afsnit om “Myndigheder”.

11. Carporte:
Carporte skal udføres i træ. Som eksempler på carporte anbefales f.eks. Havretoften 12, 13, 16 og 26.

12. Myndigheder:
I forbindelse med alle former for tilbygninger, terrasseoverdækninger o.l. skal der foreligge byggetilladelser fra teknisk forvaltning.

Undtaget herfor er drivhuse, legehuse o.l. hvis grundflade ikke overstiger 10 m2 og hvis højde ikke overstiger 1,8 m. Opførelse af terrasseoverdækning kræver skriftlig tilladelse fra nabo. Andragende om byggetilladelser skal fremsendes gennem grundejerforeningen.